کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 3
1. دیدگاه فراگیران پزشکی نسبت به آزمون ساختار یافته عینی (OSCE) در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 43-51

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ محمد رضا شریف؛ محمد جواد ازادچهر؛ محمد شهاب اخوان؛ حسین اکبری


2. بررسی کیفیت محیط یادگیری بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه اساتید

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 28-32

رویا وطن خواه؛ سیده سکینه سبزواری؛ محمدرضا بانشی