نویسنده = یزدانی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 3-11

شهرام یزدانی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ اکبر درخشان؛ حسن غلامی