نویسنده = کریمی مونقی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 4-8

حسین کریمی مونقی؛ امیرحسین میرحقی؛ ساناز عیسی زاده


2. بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی

دوره 3، شماره 4، بهار 1388، صفحه 22-29

حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ محمدحسین بحرینی طوسی؛ اکبر درخشان؛ شکرانه صدیق بهزادی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ فاطمه پوراسماعیل


3. نگرش و عملکرد مدیریتی سرپرستاران در مراکز بهداشتی

دوره 3، شماره 4، بهار 1388، صفحه 37-46

علی وفایی نجار؛ حسین کریمی مونقی


4. بررسی تاثییر تغییر پاسخ ها در آزمون تستی (چهارگزینه ای) توسط دانشجویان برنمرات آنان

دوره 3، شماره 4، بهار 1388، صفحه 3-5

حسین کریمی مونقی؛ طاهره بینقی؛ حوا عبدالهی