نویسنده = آریان، مهناز
تعداد مقالات: 2
1. بیمار با تب و لرز و سرفه

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 23-29

نرگس نیازی راد؛ مهناز آریان


2. بیماری با تب، تورم، اریتم و گرمی در بازوی چپ به دنبال ترومای جسم خارجی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 35-38

مهناز آریان؛ علی اکبر حیدری