نویسنده = حیدری، علی اکبر
تعداد مقالات: 9
1. جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 30-33

صدیقه بیرجندی؛ علی اکبر حیدری؛ محسن معتکف ماسوله


2. بیماری با تب بدون کانون مشخص پس از تروما و لاپاراتومی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 34-37

حمید قربانی؛ علی اکبر حیدری


4. بیمار دیابتی با تب و لرز

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 26-31

بهاره قربانی؛ علی اکبر حیدری


5. بیماری با تب، تورم، اریتم و گرمی در بازوی چپ به دنبال ترومای جسم خارجی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 35-38

مهناز آریان؛ علی اکبر حیدری


6. مقاله ویژه عفونی: بروسلا، ترومبوسیتوپنی و خونریزی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 39-42

علی اکبر حیدری


7. بیمار با تب صبحگاهی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 5-7

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد