نویسنده = اسماعیلی، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دانش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد و چناران در مورد سالک و درمان آن

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 22-27

مجیدرضا عرفانیان تقوایی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ حبیب الله اسماعیلی؛ انیس شریف زاده