نویسنده = محبی امین، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 29-36

مهدی ربیعی؛ سکینه محبی امین؛ صالح رشیدحاجی خواجه لو