نویسنده = داستانی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. رضایتمندی دانشجویان مرحله فیزیوپاتولوژی از کارگا ههای برگزار شده در مرکز مهار تهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نی مسال دوم 86- 85

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-10

زهرا موفقی؛ حمیده وحید؛ مصطفی داستانی؛ نازنین کرمی فر؛ مهدی رضا عمادزاده؛ حسین شباهنگ