نویسنده = اکبری راد، مینا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 32-38

ابولقاسم الهیاری؛ زهرا رضایی یزدی؛ میترا احدی؛ علی بهاری؛ مینا اکبری راد؛ آرزو اروجی