نویسنده = شریفی، سیده الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط هوش معنوی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-8

فاطمه اربابی کلاتی؛ حسین انصاری؛ سیده الهام شریفی؛ نورمحمد بخشانی