نویسنده = درخشان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-37

علی شریعتی؛ محمد درخشان؛ لیدا جراحی؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی