نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 3-11

10.22038/hmed.2018.13589

شهرام یزدانی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ اکبر درخشان؛ حسن غلامی


بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1388، صفحه 22-29

10.22038/hmed.2009.13715

حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ محمدحسین بحرینی طوسی؛ اکبر درخشان؛ شکرانه صدیق بهزادی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ فاطمه پوراسماعیل


چگونه کارکنان خود راتوانمند سازیم؟

دوره 2، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 21-26

10.22038/hmed.2008.13728

مرضیه دشتی رحمت آبادی