نویسنده = ������������������ �������� ��������
ارزیابی دانش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد و چناران در مورد سالک و درمان آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 22-27

10.22038/hmed.2016.13648

مجیدرضا عرفانیان تقوایی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ حبیب الله اسماعیلی؛ انیس شریف زاده