نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن

دوره 5، شماره 1، آذر 1390، صفحه 1-1

10.22038/hmed.2016.13668

اکرم ثناگو؛ محمدزمان مجنونی؛ لیلا مهستی جویباری