نویسنده = ������������ ��������
تأثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 32-38

10.22038/hmed.2020.45920.1014

ابولقاسم الهیاری؛ زهرا رضایی یزدی؛ میترا احدی؛ علی بهاری؛ مینا اکبری راد؛ آرزو اروجی