نویسنده = ���������� ������ �������� ������������ ��������
مقایسه دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر یادگیری ماشین بیهوشی در دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 20-27

10.22038/hmed.2020.48536.1025

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ رویا اکبرزاده؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ الهام ناوی پور