نویسنده = ������������ ���������� ������������
مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی

دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 32-20

10.22038/hmed.2020.49684.1041

الهه حیدری؛ فائزه احسنی؛ فروغ رخشانی زاده؛ مریم عمادزاده؛ راحله فرامرزی گرمرودی؛ علیرضا پیوندی نجار