نویسنده = ���������� ������������ �������� ������
بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 64-78

10.22038/hmed.2020.50395.1058

فاطمه دربان؛ مریم باقری؛ حمید رضا بهنام وشانی؛ فاطمه حاجی آبادی