نویسنده = �������������� ��������
ارتقاء فرآیندهای آموزش پزشکی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ آموزشی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 53-44

10.22038/hmed.2021.56219.1137

حدیثه ارحامی نیا؛ زینب مسلمی زاده؛ سعید محمد پور؛ لادن گشایشی؛ علی عمادزاده؛ علی خورسند وکیل زاده


ارزیابی میزان رضایت دستیاران تخصصی بخش داخلی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) در سال 1399

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 18-6

10.22038/hmed.2021.55694.1129

ابولقاسم الهیاری؛ مسعود محبی؛ محمدرضا فرزانه فر؛ زهرا عباسی؛ مینا اکبری راد؛ لادن گشایشی؛ علی عمادزاده؛ نسرین میلانی


آموزش و ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی در دوران پاندمی کوید 19

دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 6-1

10.22038/hmed.2020.50749.1066

فرنود رجب زاده؛ نسرین میلانی؛ لادن گشایشی