نویسنده = ���������� ������������ ������
تاثیر آروماتراپی بر میزان اضطراب قبل از آزمون ساختاریافته عینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 21-7

10.22038/hmed.2021.52573.1097

مریم خسروی؛ حمیرا محرابی؛ میترا رحیم زاده؛ منصوره تجویدی؛ ندا حقیقی خوشخو