نویسنده = ������������ ����������
کووید-19: اصول مدیریت تغییر در اصلاح برنامه درسی پزشکی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 6-1

10.22038/hmed.2021.57218.1150

امیرمحمد صالحی؛ محمد احمدیان؛ پریسا حبیبی؛ غزل ریاحی