نویسنده = ���������� ������������
ارزیابی اثربخشی کارگاه آموزشی اساتید مشاور به روش ایستگاهی بر تغییر دانش و نگرش اعضای هیات علمی پیرامون وظایف استاد مشاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.64223.1212

رضا گنجی؛ عبداله رازی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ علیرضا عباسپور؛ حسن نامدار احمدآباد