دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اسفند 1397 
بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 14-22

10.22038/hmed.2019.13588

حمیده فیض دیسفانی؛ محمد مهدی ظریف سلطانی؛ محمدداوود شریفی؛ سید محسن موسوی؛ روحیه فرزانه؛ مصطفی کمندی؛ سیدد مجید صدرزاده؛ کاظم رحمانی


جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن

صفحه 30-33

10.22038/hmed.2019.13626

صدیقه بیرجندی؛ علی اکبر حیدری؛ محسن معتکف ماسوله