دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی

صفحه 3-11

10.22038/hmed.2018.13589

شهرام یزدانی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ اکبر درخشان؛ حسن غلامی