دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، تابستان 1396 
1. بیمار با تب صبحگاهی

صفحه 5-7

10.22038/hmed.2017.13654

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد