دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1395 

مقاله پژوهشی

بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز

صفحه 22-30

10.22038/hmed.2016.13594

سمیه فضایلی؛ مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ عباس عظیمی؛ پریا کرمی سوسهاب؛ مهدی فضایلی


فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 38-44

10.22038/hmed.2016.13617

فرهاد فرید حسینی؛ علی ثاقبی؛ فاطمه محرری؛ مجید خادم رضاییان؛ ملیحه دادگر