دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1395 

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز

صفحه 22-30

10.22038/hmed.2016.13594

سمیه فضایلی؛ مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ عباس عظیمی؛ پریا کرمی سوسهاب؛ مهدی فضایلی


6. فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 38-44

10.22038/hmed.2016.13617

فرهاد فرید حسینی؛ علی ثاقبی؛ فاطمه محرری؛ مجید خادم رضاییان؛ ملیحه دادگر