دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1395 

مقاله پژوهشی

روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

صفحه 4-8

10.22038/hmed.2016.13607

حسین کریمی مونقی؛ امیرحسین میرحقی؛ ساناز عیسی زاده