دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 48-1 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط هوش معنوی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

صفحه 1-8

10.22038/hmed.2020.46335.1015

فاطمه اربابی کلاتی؛ حسین انصاری؛ سیده الهام شریفی؛ نورمحمد بخشانی


نگرش به اتانازی: یک مطالعه توصیفی تحلیلی از دیدگاه پزشکان

صفحه 9-17

10.22038/hmed.2019.44510.1006

اسماعیل رعیت دوست؛ فاطمه ملکی؛ مهدی فروغیان؛ نیکتا نقی پور؛ نوید کلانی؛ محمد شجاعی