دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 1-88 
دیدگاه فراگیران پزشکی نسبت به آزمون ساختار یافته عینی (OSCE) در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحه 43-51

10.22038/hmed.2020.49823.1042

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ محمد رضا شریف؛ محمد جواد ازادچهر؛ محمد شهاب اخوان؛ حسین اکبری


مقاله مروری

مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

صفحه 79-88

10.22038/hmed.2020.48565.1027

علی عمادزاده؛ رویا وطنخواه؛ محمد اعتضاد رضوی؛ حسین کریمی مونقی؛ سیروس نکوئی؛ بهار تفقدی یوسفی