دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-88 

نامه به سردبیر

(E-Delphi) روشی رو به آینده

صفحه 1-6

10.22038/hmed.2020.50717.1065

حمید قر ه باغی؛ حمید رضا عبداللهی؛ رضا شامی


بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

صفحه 28-41

10.22038/hmed.2020.49660.1035

سید رضا حبیب زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ امیر رحمانیان شریف آباد؛ حسین کریمی مونقی؛ مهدی فروغیان


مقاله مروری

ارتقاء کیفی گزارش صبحگاهی به‌عنوان یک روش آموزشی مؤثر

صفحه 77-87

10.22038/hmed.2020.48366.1024

مهناز برومند؛ سید رضا موسوی؛ طیبه سیفی زاده