دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 1-88 

نامه به سردبیر

1. (E-Delphi) روشی رو به آینده

صفحه 1-6

10.22038/hmed.2020.50717.1065

حمید قر ه باغی؛ حمید رضا عبداللهی؛ رضا شامی


4. بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

صفحه 28-41

10.22038/hmed.2020.49660.1035

سید رضا حبیب زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ امیر رحمانیان شریف آباد؛ حسین کریمی مونقی؛ مهدی فروغیان


مقاله مروری

8. ارتقاء کیفی گزارش صبحگاهی به‌عنوان یک روش آموزشی مؤثر

صفحه 77-87

10.22038/hmed.2020.48366.1024

مهناز برومند؛ سید رضا موسوی؛ طیبه سیفی زاده