دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 108-1 
بررسی ارتباط هوش معنوی با عملکرد تحصیلی کارآموزان پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

صفحه 33-25

10.22038/hmed.2020.49919.1048

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ عباس تقوی اردکانی؛ داوود خیرخواه؛ محمد رضا شریف؛ محمد جواد ازادچهر؛ رویا باقری


بررسی تأثیر تدریس به روش یادگیری مبتنی بر تیم بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان فوریت‌های پزشکی در درس تریاژ

صفحه 43-34

10.22038/hmed.2020.50081.1053

شهرزاد غیاثوندیان؛ مهسا حاجی محمدحسینی؛ حمید آسایش؛ رقیه صادقی؛ محمدرضا آزاده؛ محمد پرورش مسعود


نظرات کارورزان بخش مسمومین در مورد وبینار های برگزار شده

صفحه 91-73

10.22038/hmed.2020.51059.1070

لیلا اعتماد؛ بیتا دادپور؛ مجید خادم رضاییان؛ علی رحمانی؛ محمد مشیری


مقاله مروری

چگونه یک دانش پژوهی آموزشی بنویسیم؟

صفحه 108-92

10.22038/hmed.2020.49459.1034

معصومه محمد حسین زاده؛ جواد سرابادانی؛ فاطمه پور اسماعیل