دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 105-1 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی براساس الگوی CIPP در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

صفحه 20-6

10.22038/hmed.2020.49976.1051

علیرضا حیدری؛ جواد خادمی؛ زهرا خطیرنامنی؛ نرگس رفیعی؛ سیدکمال الدین میرکریمی؛ عبدالرحمن چرکزی؛ منصوره لطفی؛ معصومه سهرابی


بررسی وضعیت ترجمان دانش ازدیدگاه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 56-45

10.22038/hmed.2020.51295.1074

مرجان رسولیان کسرینه؛ علیرضا ابراهیمی؛ ناهید شریف زاده؛ محمد رضا نعیمی بنائیان شرق؛ ملیحه دادگر مقدم


اضطراب و استرس ابتلا به کرونا ویروس جدید(کوید-19) در پرسنل درمانی

صفحه 80-70

10.22038/hmed.2020.51423.1076

محمد رحمانیان؛ هادی مصلی نژاد؛ احسان رحمانیان؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری


مقاله مروری

نقش های عامل آموزشی و یادگیری

صفحه 105-97

10.22038/hmed.2020.51649.1081

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ سمیه مهتدی