دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1400 

نامه به سردبیر

کووید-19: اصول مدیریت تغییر در اصلاح برنامه درسی پزشکی

صفحه 6-1

10.22038/hmed.2021.57218.1150

امیرمحمد صالحی؛ محمد احمدیان؛ پریسا حبیبی؛ غزل ریاحی


مقاله پژوهشی

تاثیر آروماتراپی بر میزان اضطراب قبل از آزمون ساختاریافته عینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری

صفحه 21-7

10.22038/hmed.2021.52573.1097

مریم خسروی؛ حمیرا محرابی؛ میترا رحیم زاده؛ منصوره تجویدی؛ ندا حقیقی خوشخو


مقایسه برنامه درسی رایج و ادغام یافته در درس فارماکولوژی رشته پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 52-38

10.22038/hmed.2021.45251.1009

مهسا طیبی؛ حمیدرضا صادق نیا؛ رضا شفیعی نیک؛ سید هادی موسوی؛ حسن رخشنده؛ علیرضا ابراهیمی؛ هانیه مستور؛ محمد طاهر بروشکی


دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی

صفحه 84-74

10.22038/hmed.2020.52169.1087

محمد رضا جانی؛ زهره برزگری اسفدن؛ محمدرضا رزم ارا؛ اسما نیکخواه بیدختی؛ حمید قریب؛ قاسم دستجردی؛ حسین لطفی


مقاله مروری

مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف

صفحه 96-85

10.22038/hmed.2021.54426.1116

حسین کارشکی؛ فاطمه حاجی آبادی؛ مریم باقری؛ اکرم قنبری مقدم