بررسی اثر بخشی "اعتکاف علمی در مسجد" بر آماده سازی دانشجویان برای شرکت در امتحانات پایان ترم در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 دکترای تخصصی آموزش پرستاری، استادیار گروه پرستاری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3 دکترای تخصصی آموزش پرستاری، استادیار گروه بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

4 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

مقدمه: روانشناسان یادگیری نظریه هایی را در مورد چگونگی مطالعه و یادگیری ارائه نموده اند و به این نکته اشاره کرده اند که برای مطالعه باید سر حال و آماده یادگیری باشید.                               
با توجه به اهمیت اعتکاف در دین مبین اسلام، سعی کردیم تا با تلفیق این آموزه دینی در شیوه های مطالعاتی دانشجویان علوم پزشکی گامی در کاربردی کردن مفاهیم دینی درامور دانشگاهی وبصیرت نظام منددینی برداشته شود.
هدف :هدف از این مطالعه،بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص اثربخشی "اعتکاف علمی در مسجد برای آماده سازی شرکت در امتحانات پایان ترم بوده است
روش کار:در این پزوهش کیفی با 30 دانشجوی دانشگاه علو پزشکی گلستان (1389)با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف که تجربه شرکت در برنامه اعتکاف علمی را قبل ازشروع ترم داشتندمصاحبه های نیمه ساختار بعمل آمد.کلیه مصاحبه ها ضبط،خط به خط دست نویسسپس مطابق روش"آنالیزمحتوا"مورد بررسی قرار گرفت.سوال مشترک از دانشجویان تجربه خود را از اعتکاف علمی در مسجد بازگو نماییند.
یافته ها:مضمون گرفته شده از این مطالعه کسب اراده در مقابل سستی و خمودگی،خرسندی و خشنودی ،شورو هیجان،آرامش ذهنی و قلبی ،کسب انرژی مضاعف ،تمرکز حواس،دانشجویان مشارکت کننده در این مطالعه بیان نمودند  که محیط معنوی و مذهبی مسجد و حرکت اعتکاف که به معنی دوری گزینی از رویدادهای زندگی مادی و توکل به خداو کسب علم را نوعی عبادت دانستن ،باعث شد که بتوانندبا فراغ بال به مطالعه بپردازندویادگیری سریع برای آنها اتفاق افتادو باعث شد حجم زیاد درس را مطالعه نمایندو این خود باعث کاهش استرس وآمادگی آنها برای امتحان ترم شد.وجود همکلاسی ها ویافتن نکات غیرقابل  فهم باعث سرعت یادگیری آنها شد
بحث و نتیجه گیری:این نکته که آرامش ،ضمیر ناخودآگاه را پویاو فعال  میکنددر این مطالعه تجربه شد.دانشجویان در این اعتکاف علمی به آرامش رسیده بودند وبنابراین ضمیر ناخودآگاه آنها فعال و پویا شده بودویادگیری برای آنها اتفاق افتاده .این دانشجویان در این اعتکاف علمی از جنبه های مختلف سود جستن و به نفع یادگیری خود استفاده نموده بودند.دیدن سایر دانشجویان در حال مطالعه و یادگیری باعث شده بود که آنها تلاش مضاعف داشته باشندو توکل به خدا وآرامش داشتن،سرعت بلای مطالعه آنها رابه موفقیت نزدیکتر نموده بود.
کلمات کلیدی :اعتکاف،یادگیری ،امتحان،دانشجو

کلیدواژه‌ها