نیازهای آموزشی حوزه پژوهش کارمندان رشته های علوم پزشکی شاغل در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان و الغدیر ابهر در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری ابهر، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

3 عضو هیئت علمی و عضو مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشیار ، پاتولوژیست ، گروه پاتولوژی، بیمارستان آیت اله موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، زنجان ، ایران.

5 کارشناس پرستاری، بیمارستان ایت اله موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

6 گروه آموزش پرستاری ، دانشکده، پرستاری ابهر، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه: آموزش نقش بسیار مهم در ارتقاء سطح دانش و تغییر در رفتار افراد دارد و آشنایی با حوزه های مختلف پژوهش جز از طریق آموزش امکان پذیر نمی باشد. هدف از این مطالعه بررسی نیازهای آموزشی کارمندان رشته های علوم پزشکی شاغل در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان و الغدیر ابهر  در حوزه پژوهش در سال 1398می باشد.
روش کار: این یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که بر روی کارمندان رشته های علوم پزشکی غیر هیئت علمی شاغل در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان و الغدیر ابهر انجام شده است. در این مطالعه از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که دارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و قسمت نیازهای آموزشی در حوزه پژوهش بود. پرسشنامه ها به طور تصادفی منظم در سه طبقه پرستاران، گروه پزشکی و پیراپزشکی ( به جز پرستاران) و گروه اداری توزیع و  داده ها در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه XMR سنی 55/7±78/33 و سابقه کاری 21/7±34/9 سال بودند. بیشترین نیاز آموزشی در هر دو بیمارستان توانمندسازی زبان انگلیسی صرفا در زمینه تحقیق (5/68 %) و کمترین آن طراحی پوستر برای مقالات پذیرفته شده از کنگره ها و همایش ها (8/39 %) بود.
نتیجه گیری: شناسایی  نیازهای آموزشی در حوزه های مختلف پژوهشی و اولویت بندی آن در بین کارکنان شاغل در بیمارستان، ضمن کاهش هدر رفت منابع، منجر به تولید دانش مورد نیاز و ارتقاء سطح سلامت جامعه می شود. این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای فراخوان های نیازسنجی آموزشی کارمندان جهت آشنایی با حوزه های مختلف  پژوهشی در بین کارکنان حوزه سلامت از جمله کارمندان رشته های علوم پزشکی شاغل در بیمارستان، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها