نمایه نویسندگان

آ

 • آریان، مهناز بیمار با تب و لرز و سرفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 23-29]

ا

 • ایزی، آرزو بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نحوه ارائه دوره های کارآموزی در سال 1395 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 3-13]
 • اسدی نژاد، محسن بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نحوه ارائه دوره های کارآموزی در سال 1395 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 3-13]

ب

 • بجدی، امین بیمار HIV مثبت با اختلال حافظه، تکلم و همی‌پارزی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 38-42]
 • بیرجندی، صدیقه جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-33]
 • بیگلرزاده، آزاده بیمار HIV مثبت با اختلال حافظه، تکلم و همی‌پارزی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 38-42]

ح

 • حیدری، علی اکبر جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-33]
 • حیدری، علی اکبر بیماری با تب بدون کانون مشخص پس از تروما و لاپاراتومی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 34-37]
 • حیدری، علی اکبر ارزیابی واکنش زنجیره پلیمراز خون و ادرار برای تشخیص بیماری سل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 43-48]

ر

 • رحمانی، کاظم بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]

ش

 • شریفی، محمدداوود بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]

ص

 • صدرزاده، سیدد مجید بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]

ظ

 • ظریف سلطانی، محمد مهدی بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]

ع

 • علیزاده، حانیه بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نحوه ارائه دوره های کارآموزی در سال 1395 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 3-13]

ف

 • فرزانه، روحیه بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]
 • فیض دیسفانی، حمیده بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]

ق

 • قربانی، حمید بیماری با تب بدون کانون مشخص پس از تروما و لاپاراتومی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 34-37]

ک

 • کمندی، مصطفی بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]

گ

 • گیاهی، معصومه بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نحوه ارائه دوره های کارآموزی در سال 1395 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 3-13]

م

 • معتکف ماسوله، محسن جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 30-33]
 • موسوی، سید محسن بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 14-22]

ن