ارتقاء فرآیندهای آموزش پزشکی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه طب سوزنی و مکمل، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: درمانگاه سرپایی محلی برای انجام اقدامات تشخیصی، درمانی و مشاوره بیماران بدون نیاز به بستری بوده که موقعیت‌های متنوع آموزشی را در اختیار فراگیران قرار می‌دهد. با توجه به نقش درمانگاه‌های سرپایی در آموزش پزشکی، این مطالعه با هدف ارتقاء آموزش کارآموزان، کارورزان و دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع) در سال۱۳۹۹ انجام شد.
روش کار: مطالعه‌ی کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوا در درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1399 انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران بیمارستان امام رضا(ع)، اعضای هیأت علمی و دانشجویان پزشکی بودند که در مجموع 60 نفر از افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه جهت گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه و بحث گروهی متمرکز استفاده شد. همچنین از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده‌های مطالعه استفاده گردید.
نتایج: بر اساس یافته‌های این مطالعه در ابتدا فرآیند جاری نوبت‌دهی و ویزیت بیمار مشخص شد. بعد از آن مهم‌ترین مشکلات و نواقص اجرایی در فرآیند جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که فرایند ویزیت بیمار در درمانگاه آموزشی بیمارستان امام رضا(ع) با مشکلاتی مانند عدم قابلیت فالوآپ بیماران، عدم امکان تعیین زمان دقیق حضور بیمار در درمانگاه، تجمع فراگیران در اتاق‌های ویزیت، عدم معاینه مبتنی بر استاندارهای بالینی، نبود امکانات آموزشی کافی نظیر سیستم‌های کامپیوتری و تجهیزات معاینه و نبود کلینیک‌های خاص فوق‌تخصصی و مرکز ریفرال بیماران خاص آموزشی مواجه است. همچنین مهم‌ترین راهکارها برای رفع موانع اجرایی مشخص شد. پس از بررسی پیشنهادات، با توجه به محدودیت‌های زمانی و مالی؛ اقدامات اصلاحی ذیل انجام گرفت: بهبود امکانات آموزشی، اصلاح فرایند نوبت‌دهی، طراحی سیستم ارجاع داخل بیمارستانی، مدیریت صف برای بیماران و راه‌اندازی کلینیک‌های خاص و ارجاعی فوق‌تخصصی.
نتیجه گیری: در این مقاله سعی شد به ارتقا کیفیت آموزش در یکی از درمانگاههای اصلی آموزشی مشهد پرداخته شود. بازنگری و اصلاح فرایندهای آموزشی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی باید در دستور کار مدیران و برنامه ریزان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های آموزشی قرارگیرد؛ چرا که آموزش پزشکی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های آموزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها