نویسنده = حمید قربانی
تعداد مقالات: 1
1. بیماری با تب بدون کانون مشخص پس از تروما و لاپاراتومی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 34-37

حمید قربانی؛ علی اکبر حیدری