اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی آموزش پزشکی و با نگاه به آموزش حیطه های پزشکی بوده و مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
  • مقالات ارائه شده باید اصیل بوده و هر گونه استفاده از پژوهش های دیگر با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
  • پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
  • مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.
  • مقالات منتشر شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه، مقالات دیگر آن نویسنده را مورد بررسی قرار نخواهد داد.
  • ارائه‌دهندۀ مقاله تعهد کند تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالات خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکند.
  • استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.