بانک ها و نمایه نامه ها

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود:

europub

 

 

EuroPub

Index Copernicus

 

Index Copernicus

 

 

NLM catalog

ROAD

 

 

ROAD

DRJI

 

 

DRJI

Citefactor

 

 

 

CiteFactor

 

SIS 

Google Scholar 

 

 

 

Magiran

سیویلیکا

 

 

Civilica   

 

 

 

SID 

همچنین این مجله در حال بررسی برای نمایه سازی در پایگاه های زیر می باشد:

 

 
WHO EMRO

DOAJ

 

 

Infobase Index

 

MUSE

 

 

NSD 

 

 

 ESJI

 

 

OAJI 

 

 

J-Gate 

 

Genamic

 

Informit

 

Vira Science
RICeSt

 

Noormag

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» از دستورالعمل های زیر پیروی می کند:

 

 

 

ICMJE