اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فریبرز ثمینی

جراحی مغز و اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران

saminifmums.ac.ir
0000-0002-6936-9557

سردبیر

دکتر جواد سرآبادانی

بیماری های دهان، فک و صورت دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sarabadanijmums.ac.ir
0000-0002-6269-7777

دبیر اجرایی

دکتر مجید خادم رضاییان

پزشکی اجتماعی استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

khademrmmums.ac.ir
05138461816
0000-0003-2698-176X

کارشناس نشریه

فاطمه پوراسماعیل

مدیریت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

pouresmailf1mums.ac.ir
051 38439490

زهرا دهودار

روانشناس بالینی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

dehvadarzmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد اعتضاد رضوی

چشم پزشکی گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

etezadmmums.ac.ir

دکتر میترا امینی

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی استاد پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

aminimsums.ac.ir

دکتر نیکو یمانی

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار
گروه آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

yamaniedc.mui.ac.ir

دکتر یدالله زارع زاده

آموزش پزشکی دانشیار، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران

zaremsptyahoo.com

دکتر کیارش قزوینی

میکروب شناسی و ویروس شناسی گروه میکروب و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ghazvinikmums.ac.ir

دکترحسین کریمی مونقی

آموزش پزشکی استاد: مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

karimihmums.ac.ir
5138002435

دکترمریم امیرچقماقی

بیماری های دهان و فک وصورت استاد بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

amirchakhmaghimmums.ac.ir

دکترعلی عمادزاده

آموزش پزشکی استادیار،گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

emadzadehamums.ac.ir

دکترشیواگل محمدزاده

فارماسیوتیکس استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

golmohamadzadehshmums.ac.ir

دکترسیدرضاموسوی

پزشکی قانونی دانشیار گروه سم شناسی و عوامل شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mousavirmums.ac.ir

دکترمسعودیوسفی

میکروب شناسی و ویروس شناسی استادیار گروه میکروب شناسی و یوروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

youssefimmums.ac.ir

دکترحمیدرضاریحانی

طب اورژانس دانشیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

reihanihrmums.ac.ir

دکترحسین ابراهیمی پور

گروه علوم مدیریت واقتصاد دانشیار،مدیرگروه علوم مدیریت و اقتصاد

ebrahimipourhmums.ac.ir

دکترآزاده ساکی

آمارزیستی استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

sakiamums.ac.ir

دکتررضا اخوان

طب اورژانس استادیار پزشکی اورژانس. دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

akhavanrmums.ac.ir

دکتربیتا عباسی

رادیولوژی استادیار رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

abbasibmums.ac.ir

دکتر مینا اکبری راد

طب داخلی استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mina.akbarigmail.com

دکترمهناز برومند

زنان و زایمان استادیار زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

boroumandrmmums.ac.ir

دکترمرضیه معراجی

مدیریت اطلاعات سلامت استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

merajim1mums.ac.ir

دکترمریم خالصی

گروه اطفال استادیار،گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

khalesimmums.ac.ir

دکتررضاپروانه

پزشک عمومی معاون اجرایی مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

parvanehrmums.ac.ir