اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد اعتضاد رضوی

چشم پزشکی گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

etezadmatmums.ac.ir

سردبیر

دکتر جواد سرابادانی

متخصص بیماری های دهان، فک و صورت گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sarabadanijatmums.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر مجید خادم رضاییان

پزشکی اجتماعی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

khademrmatmums.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا دهودار

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

dehvadarzatmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر کیارش قزوینی

گروه میکروب و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ghazvinikatmums.ac.ir

دکترآزاده ساکی

. .

.
azadehsakiatyahoo.com
.

دکترمریم امیرچقماقی

. .

.
amirchakhmaghimatmums.ac.ir

h-index: .  

دکترحسین کریمی مونقی

. .

.
karimihatmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکتررضااخوان

. .

.
akhavanratmums.ac.ir
.
.

h-index: .  

دکترحمیدرضاریحانی

. .

.
reihanihratmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکترشیواگل محمدزاده

. .

.
golmohamadzadehshatmums.ac.ir
.
.

h-index: .  

دکتربیتا عباسی

. .

.
abbasibatmums.ac.ir
.
.

h-index: .  

دکتر مینا اکبری راد

. .

.
mina.akbariatgmail.com
.
.

h-index: .  

دکترمهناز برومند

. .

.
boroumandrmatmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکترمرضیه معراجی

. .

.
merajim1atmums.ac.ir
.
.

h-index: .  

دکترمریم خالصی

. .

.
khalesimatmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکترعلی عمادزاده

. .

.
emadzadeha891atmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکترسیدرضاموسوی

. .

.
mousaviratmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکترحسین ابراهیمی پور

. .

.
ebrahimipourhatmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکرمسعودیوسفی

. .

.
youssefimatmums.ac.ir
.

h-index: .  

دکتررضاپروانه

. .

.
parvanehratmums.ac.ir
.
.

h-index: .