بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرفر، آنوش [1] فوق تخصص نفرولوژی اطفال ، استادیار ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • آریان، مهناز [1] استادیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آریان، مهناز [1] استادیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ا

 • ابراهیم زاده، مریم [1] دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احدی، میترا [1] گروه بیماریهای گوارش و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اخوان، رضا [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اربابی کلاتی، فاطمه [1] بیماریهای دهان ،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • اروجی، آرزو [1] دانشجوی دکترای آمارزیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ایزی، آرزو [1] .دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسدی، رضا [1] پزشک با گرایش تخصصی پژوهش در سلامت
 • اسدی، رضا [1] زشک و کارشناس ارشد تحقیقات سلامت و دوره عالی مدیریت بهداشت ) )MPH * مشهد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحد آموزش الکترونیک
 • اسدی، رضا [1] مسؤول واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.
 • اسدزاده عقدایی، نفیسه [1] دانشیار، گروه پروتزهای دندانی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • اسدی نژاد، محسن [1] استادیار، دکترای فیزیک پزشکی، مدیر گروه رشته تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسعدی، سیده نگار [1] استادیاردانشکده پزشکی
 • اسعدی، سیده نگار [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه توسعه آموزش و پژوهش دانشکده پزشکی
 • اسعدی، سیده نگار [1] استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد آمارحیاتی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اظهری، امین [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اعتضادرضوی، محمد [1] دانشیار گروه چشم، بیمارستان خاتم الانبیاء، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اعتضادرضوی، محمد [1] مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشیار گروه چشم، بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اعتضادرضوی، محمد [1] مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشیار گروه چشم، بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اعتمادی، محمدمهدی [1] استاد گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • افشاری، رضا [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه توسعه آموزش و پژوهش دانشکده پزشکی
 • افشاری، رضا [1] سرپرست گروه توسعه آموزش پزشکی،استادیاردانشکده پزشکی
 • اکبری راد، مینا [1] گروه بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • الهیاری، ابولقاسم [1] گروه هماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیرخانی، امیرحسین [1] دانشیار، دکتری مدیریت تحول سازمانی ، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران
 • انصاری، حسین [1] مرکز تحقیقات ارتقا سلامت،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانُ

ب

 • بابایی، محمد رضا [1] فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی تهران
 • بانشی، محمدرضا [1] استادیار، دکترای آمارزیستی ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ایران.
 • بجدی، امین [1] استادیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بجدی، امین [2] استادیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بحرینی طوسی، محمدحسین [1] دانشیارفیزیک پزشکی
 • بخشانی، نورمحمد [1] -مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان،پژوهشکده سل مقاوم به درمان ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانُ
 • بیرجندی، صدیقه [1] دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بردبار، آرش [1] .1 دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بردبار، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بیگلرزاده، آزاده [1] دانشجوی دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بینقی، طاهره [1] دبیر آموزش و پرورش ناحیه 4مشهد-دبیرستان کوثر
 • بهاری، علی [1] دانشیار، عضو هیئت علمی گروه داخلی، فوق تخصص گوارش بالغین، مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] گروه بیماریهای گوارش و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، مهران [1] 2استادیار گروه پروتزهای دندانی*، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی تهران

پ

 • پارسایی، فروغ [1] دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • پروانه، رضا [1] پزشک عمومی، معاون اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پروانه، رضا [1] پزشک، معاون اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 • پوراسماعیل، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 • پوراسماعیل، فاطمه [1] کارشناس EDCدانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پورامین، روح انگیز [1] مسؤول ریفورم آموزش پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ت

 • تقیان، احسان [1] روانپزشک، کارشناس پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد، ایران
 • توانایی ثانی، اشرف [1] دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ث

 • ثاقبی، علی [1] استادیار، دکتری روانپزشکی،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثناگو، اکرم [2] استادیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • ثناگو، اکرم [1] دکترای تخصصی آموزش پرستاری، استادیار گروه بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ج

 • جراحی، لیدا [1] دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جراحی، لیدا [1] گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جوان رشید، عبدالله [1] کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • جوان رشید، عبدالله [1] کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.
 • جویباری، لیلا [1] استادیار گروه پرستاری کودک و خانواده، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • جویباری، لیلا [1] دکترای تخصصی آموزش پرستاری، استادیار گروه پرستاری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چ

 • چوبدار، ندا [1] رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ح

 • حاجی زاده، محسن [1] گروه فیزیک پزشکی .دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی
 • حاجی زاده صفار، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول سازمانی، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران
 • حیدری، علی اکبر [1] دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیدری، علی اکبر [2] دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیدری، علی اکبر [2] دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیدری، علی اکبر [1] . دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • حیدری، علی اکبر [3] دانشیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی، ساره [1] استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حکیم، اشرف السادات [1] مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حکیم، اشرف السادات [1] مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران * اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پرستاری و مامایی +
 • حکیم، اشرف ا لسادات [1] مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

خ

د

 • دادگر، ملیحه [1] استادیار، دکتری پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • داستانی، مصطفی [1] مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد،مرکز مهارتهای بالینی
 • درخشان، اکبر [1] دانشیارچشم
 • درخشان، اکبر [1] دانشیار، گروه قرنیه، گروه آموزشی چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • درخشان، محمد [1] گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دشتی رحمت آبادی، مرضیه [1] دکتری آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • دشتی رحمت آبادی، مرضیه [1] کارشناس EDCدانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دشتی رحمت آبادی، مرضیه [1] مرکزمطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد
 • دعائی، حبیب الله [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دلیریان، عصت [1] کارشناس مامایی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ذ

ر

 • رایج، فرشته [1] دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • ربیعی، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رجبی پورمیبدی، علیرضا [1] دانشجوی مقطع دکتریphdگروه مدیریت رفتارسازمانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رجب زاده، سمیه [2] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارشناس مدیریت امور هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.
 • رجبی مشهدی، محمدتقی [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد- رئیس دانشکده پزشکی
 • رجبی مشهدی، محمدتقی [1] رئیس دانشکده پزشکی ،دانشیار دانشکده پزشکی
 • رجعتی، حمید رضا [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • رحیمی، حمیدرضا [1] گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • رحمانی، کاظم [1] . گروه جمعیت شناسی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • رخ افروز، داریوش [2] مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رخ افروز، داریوش [1] مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران * اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پرستاری و مامایی
 • رشیدحاجی خواجه لو، صالح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضاپور، فاطمه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • رضاپور، فاطمه [1] .کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • رضایی یزدی، زهرا [1] گروه روماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رعیت دوست، اسماعیل [1] گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
 • رواق، مهناز [1] دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • روانشاد، یلدا [1] استادیار پزشکی اجتماعی، مرکزتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • روانشاد، یلدا [1] استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

ز

س

 • سبزواری، سیده سکینه [1] استادیار، دکتری آموزش پرستاری، کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ایران.
 • سروقد، محمدرضا [2] دانشیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سعیدپور، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی )ره(، تهران، ایران
 • سعید پور، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه (علامه طباطبائی )ره

ش

 • شباهنگ، حسین [1] مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد،مرکز مهارتهای بالینی
 • شجاعی، محمد [1] مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 • شجاع قلعه دختر، لیلا [1] بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شیرازی، علی [1] دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریعتی، علی [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، سیده الهام [1] دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • شریفی، محمدداوود [1] 3. دانشیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • شریف زاده، انیس [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • شریف مقدم، هادی [1] دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه پیام نور،مشهد، ایران

ص

 • صیادی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صیادی، ندا [1] مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران * اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پرستاری و مامایی
 • صیادی، ندا [1] مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران * اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پرستاری و مامایی +
 • صالح نیا، نسیم [1] دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صدرزاده، سیدد مجید [1] استادیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صدیق بهزادی، شکرانه [1] عضوهیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

ض

 • ضیایی، امیر حسین [1] مربی همتراز هیئت علمی، گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

ط

ظ

ع

 • عبادالهی نطنزی، علیرضا [1] گروه گیاهان دارویی ، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • عباسی، بیتا [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عباسی، زهرا [1] . استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • عبدالهی، حوا [1] کارشناس ارشد آموزش پرستاری بیمارستان امید دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عربیخوانی، خاطره [2] رزیدنت نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عرب رحمتی پور، غلامرضا [1] آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • عرب رحمتی پور، مرجان [1] گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • عرفانیان تقوایی، مجیدرضا [1] استاد بیماریهای عفونی، بخش پزشکی اجتماعی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • عیسی زاده، ساناز [1] کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی، عباس [1] استاد، بینائی سنجی، گروه آموزشی بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی، عباس [1] استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • علیزاده، حانیه [1] 1.دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • علیزاده، مریم [1] استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • عمادزاده، علی [1] دکترای تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عمادزاده، علی [1] عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
 • عمادزاده، مهدی رضا [1] مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد،مرکز مهارتهای بالینی
 • عمیدی، فردین [1] استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

غ

 • غلامی، حسن [1] مربی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ف

 • فانی، آذر [1] استادیار گروه رادیوتراپی- انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • فردانش، هاشم [1] دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران *تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دفتر گروه تعلیم و تربیت
 • فرید حسینی، فرهاد [1] استادیار، دکتری روانپزشکی،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فرزانه، روحیه [1] استادیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • فیروزی فورگ، مجید [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فروغیان، مهدی [1] گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فضایلی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول سازمانی، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران
 • فضایلی، مهدی [1] کارشناس مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش جوین، جوین، ایران
 • فیض دیسفانی، حمیده [1] استادیار، دکترای فیزیک پزشکی، مدیر گروه رشته تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فیض لائین، علی [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ق

 • قبولی، محمدجواد [1] استادیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، بهاره [1] . دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، حمید [1] دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانیان، فوژان [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • قره چایی، جعفر [1] استاد، گروه پروتزهای دندانی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • قزوینی، کیارش [1] دانشیار،گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قزوینی، کیارش [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قزوینی، کیارش [1] دپارتمان میکروب شناسی و ویروس شناسی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قزوینی، کیارش [1] گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قلی نیا، مهرعلی [1] مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • قمی، حبیب الله [1] کارشناس ارزشیابی آموزشی
 • قندهاری، کاویان [1] دانشیار گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ک

 • کیانوش، طیبه [1] 2 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کرمی سوسهاب، پریا [1] کارشناس مدارک پزشکی، واحد اسناد پزشکی، بیمارستان و زایشگاه سینا، مشهد، ایران.
 • کرمی فر، نازنین [1] مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد،مرکز مهارتهای بالینی
 • کریمی مونقی، حسین [1] استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
 • کریمی مونقی، حسین [1] استادیاردانشکده پرستاری و مامایی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد
 • کریمی مونقی، حسین [1] دانشیار: الف- مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ب- گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی ج- گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کریمی مونقی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • کلانی، نوید [1] مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 • کمندی، مصطفی [1] . فلوشیپ هماتولوژی-انکولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

گ

 • گیاهی، معصومه [1] .دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ل

م

 • مجنونی، محمدزمان [1] دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • محبی امین، سکینه [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • محرری، فاطمه [1] 3 ایران دانشیار، دکتری روانپزشکی،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،
 • محمدحسین زاده، معصومه [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.
 • محمد زاده، زهرا [1] گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محمودیان، سانازسادات [1] کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محمودیان، سانازسادات [1] کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • مدبر، جعفر [1] پزشک ، امور هیات علمی ساختمان قریشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • مدنی، اعظم السادات [1] استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.
 • مرادی، غلامرضا [1] استادیار، اقتصاد سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • میرحقی، امیرحسین [1] استادبار،دکترا پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معتکف ماسوله، محسن [1] دانشجوی پزشکی دکتری حرفه ای،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معراجی، مرضیه [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معراجی، مرضیه [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • معماریان، مریم [1] گروه اموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران
 • مقدمی، نجمه [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ملکی، فاطمه [1] گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • مهاجری، سید امیررضا [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد *مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مهاجری، سید محمدرضا [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد *مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مهارتی، یعقوب [1] استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مهرآور، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • مهرپور، سعیدرضا [1] دانشیارگروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • مهستی جویباری، لیلا [1] استادیار گروه پرستاری کودک و خانواده، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • موسوی، سید محسن [1] 1.استادیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • موفقی، زهرا [1] مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد،مرکز مهارتهای بالینی

ن

و

 • وحید، حمیده [1] مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد،مرکز مهارتهای بالینی
 • وطن خواه، رویا [1] کارشناس ارشد آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ایران
 • وطن خواه، رویا [1] کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 • وطن خواه، یلدا [1] کارشناس ارشد آموزش پزشکی، کارشناس واحد برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وکیلی، ویدا [1] استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ه

 • هرویان، جواد [1] استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ی

 • یزدانی، شهرام [1] دانشیار، گروه آموزشی ارتوپدی، ریاست دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • یزدان پناه، محمدجواد [1] 2استاد بیماریهای پوست، مرکز تحقیقات سالک جلدی، بیمارستان قائم(عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • یعقوبیان، فریده [1] رزیدنت تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] استادیار، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.
 • یوسفی، مسعود [1] دپارتمان میکروب شناسی و ویروس شناسی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت اموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یوسفی، مهدی [1] استادیار، اقتصاد سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.