نویسنده = حمید رضا بهنام وشانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 64-78

فاطمه دربان؛ مریم باقری؛ حمید رضا بهنام وشانی؛ فاطمه حاجی آبادی