کلیدواژه‌ها = آموزش بالینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 64-78

فاطمه دربان؛ مریم باقری؛ حمید رضا بهنام وشانی؛ فاطمه حاجی آبادی


2. تاثیر بکارگیری سیستم یادگیری به کمک همتایان از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-42

فاطمه مؤدب؛ عاطفه قنبری؛ عزت پاریاد؛ مرضیه جهانی؛ آسیه صدیقی