کلیدواژه‌ها = یادگیری به کمک همتایان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بکارگیری سیستم یادگیری به کمک همتایان از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-42

فاطمه مؤدب؛ عاطفه قنبری؛ عزت پاریاد؛ مرضیه جهانی؛ آسیه صدیقی