کلیدواژه‌ها = کارشناسی پرستاری
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستاری مبتنی بر مفهوم مراقبت در آموزش: یک مطالعه کیفی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 52-63

مریم صالحیان؛ عباس حیدری؛ حسین کریمی؛ ناهید عاقبتی