نویسنده = عباسعلی رمضانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-14

سجاد رضانی؛ حامد آرامجو؛ عباسعلی رمضانی؛ رضا حاجی پور؛ محسن ناصری