دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز 1390 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن

صفحه 1-1

اکرم ثناگو؛ محمدزمان مجنونی؛ لیلا مهستی جویباری


2. بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

صفحه 2-7

لیلا جویباری؛ فروغ پارسایی؛ فرشته رایج؛ اکرم ثناگو