دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1395 
4. سنجش میزان رضایتمندی از کتابخانه دانشکده دندانپزشکی مشهد

صفحه 21-28

فاطمه رضاپور؛ عبدالله جوان رشید؛ اعظم السادات مدنی