دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1395 

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز

صفحه 22-30

سمیه فضایلی؛ مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ عباس عظیمی؛ پریا کرمی سوسهاب؛ مهدی فضایلی


5. کارپوشه و نقش آن در حوزه آموزش پزشکی

صفحه 38-44

سانازسادات محمودیان؛ مرضیه معراجی


6. فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 38-44

فرهاد فرید حسینی؛ علی ثاقبی؛ فاطمه محرری؛ مجید خادم رضاییان؛ ملیحه دادگر